CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Podstawowym celem studiów jest przedstawienie zróżnicowania chronionych elementów środowiska, przegląd najważniejszych gatunków chronionych i rzadkich flory i fauny Polski, a także poznanie obiektów i form ochrony w Polsce. W ramach studiów studenci nauczą się między innymi zasad tworzenia planów ochrony, ocen oddziaływania na środowisko, opracowań ekofizjograficznych, ekspertyz przyrodniczych do programów rolnośrodowiskowych. Ponadto w trakcie studiów omówiona zostanie problematyka wymierania gatunków i ekosystemów oraz inwazji gatunków obcych. Program studiów zakłada również charakterystykę podstawowych kwestii związanych z ochroną i zróżnicowaniem środowiska abiotycznego, aspektami prawnymi ochrony przyrody i środowiska, podstawami kartografii przyrodniczej oraz zasadami prowadzenia edukacji i komunikacji społecznej. Studenci zostaną zapoznani z formami popularyzacji wiedzy o zagrożeniach i wartościach przyrodniczych oraz o sposobach turystycznego wykorzystania obiektów chronionych, opracowania ścieżek, zabaw i imprez edukacyjnych. Szczególnym aspektem studiów jest zapoznanie ze zróżnicowaniem, ekologią, dynamiką i zagrożeniami głównych typów ekosystemów Polski, z uwzględnieniem siedlisk Natura 2000. Studenci poznają teoretyczne i praktyczne aspekty ochrony ekosystemów, możliwości ochrony i wspomagania lokalnych populacji gatunków ginących, warunki ochrony siedlisk priorytetowych oraz możliwości prowadzenia gospodarski leśnej na siedliskach przyrodniczych. Będą potrafili dokonać oceny powstania szkody w środowisku oraz weryfikacji danych przyrodniczych zawartych w bazach danych RDOŚ i bazach Lasów Państwowych. W ramach studiów odbędą się także zajęcia terenowe prezentujące zasoby przyrodnicze obszarów chronionych lub wybranych Nadleśnictw, umożliwiające poznanie in situ elementów flory i fauny jako charakterystycznych składników poszczególnych siedlisk.

INFORMACJE DODATKOWE

Czas trwania studiów: 2 semestry
Termin składania dokumentów: w roku akad. 2014/2015 zawieszona rekrutacja
Termin rozpoczęcia studiów: w roku akad. 2014/2015 zawieszona rekrutacja
Opłaty: wg umowy zawartej ze stroną zlecającą (Dyrekcja BULiGL)

Zasady naboru:
zamknięty, studia dla określonej grupy zawodowej (pracownicy BULiGL oraz LP). Przyjęcia na studia odbywają się na zasadzie naboru zamkniętego. Kandydaci delegowani są przez pracodawcę i zostają przyjęci na studia podyplomowe Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym Ekoznawca utworzone Zarządzeniem Rektora (Nr 33/2008 z dnia 5 maja 2008) w ramach ścieżki kształcenia Zagospodarowanie siedlisk przyrodniczych Natura 2000.


Wymagania:
studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem (licencjat, magisterium zakresu nauk przyrodniczych lub pokrewnych), delegowanych przez pracodawcę oraz mających na celu uzupełnienie wiedzy o różnorodności gatunkowej i biocenotycznej Polski i kwalifikacji w zakresie zarządzania zasobami przyrodniczymi i środowiskiem naturalnym.


Uzyskane kwalifikacje
: absolwenci uzyskują wiedzę potrzebną do oceny stanu środowiska przyrodniczego; zostaną nauczeni rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych Natura 2000 z oceną ich stanu wykształcenia i identyfikacją zagrożeń; na studiach poznają zasady prowadzenia gospodarki leśnej w celu zachowania wartości biocenotycznej i gospodarczej cennych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 oraz bioróżnorodności; poznają metody ochrony ekosystemów; uczestnicy studiów uzyskają potrzebną wiedzę teoretyczną oraz odpowiednie doświadczenie w przygotowaniu ocen oddziaływania na środowisko, inwentaryzacji przyrodniczych i innych opracowań związanych z ochroną przyrody.

Studia kończą się egzaminem dyplomowym. Osoby, które uzyskały średnią ze studiów powyżej 4,0 mogą przystąpić do egzaminu na eksperta ochrony przyrody. Po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymują „Certyfikat eksperta ochrony przyrody” wydawany przez Podyplomowe Studia Zarządzania Środowiskiem Przyrodniczym Ekoznawca Uniwersytetu Wrocławskiego. Warunkiem zaliczenia przedmiotów jest obecność na zajęciach oraz pozytywne zaliczenie sprawdzianów wiadomości lub egzaminów.

KONTAKT

Dr hab. Zygmunt Kącki - Kierownik Studiów
Uniwersytet Wrocławski, ul. Kanonia 6/8, 50-328 Wrocław
zygmunt.kacki@uni.wroc.pl, tel. 71 375 40 84

Dr inż. Marcin Kadej - Z-ca Kierownika Studiów
Uniwersytet Wrocławski, ul. Przybyszewskiego 63-77, 51-148 Wrocław,
marcin.kadej@uni.wroc.pl, tel. 71 375-63 86

mgr inż. Magdalena Wach – Sekretarz
Uniwersytet Wrocławski, ul. Kanonia 6/8, 50-328 Wrocław
ekoznawca@biol.uni.wroc.pl, magdalena.wach@uni.wroc.pl, tel. 71 375 40 85