Z dniem 1 października 2019 r. uprawnienia Uniwersytetu do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego realizowane są przez właściwe rady dyscyplin.

Postępowania doktorskie w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne prowadzone są przez Radę Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne.

Wnioski w sprawach dotyczących nadania stopnia doktora należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Biologicznych najpóźniej 4 tygodnie przed planowanym posiedzeniem Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne.

Terminarz posiedzeń jest dostępny na stronie BIP UWr.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne: dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr.
Zastępcy Przewodniczącego: dr hab. Małgorzata Janicka, prof. UWr, dr hab. Izabela Jędrzejowska.
Zespoły eksperckie na kadencję 2020-2024. pdf

Adres e-mail: dziekan.wnb@uwr.edu.pl

Postępowaniami doktorskimi zajmuje się mgr Izabela Radziszewska
Dziekanat tel. 71 375 62 31
izabela.radziszewska@uwr.edu.pl

Studia doktoranckie

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora

Poniższe informacje dotyczą uczestników studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020, którym:

 • nie wszczęto przewodu doktorskiego do 30.04.2019 r.
 • wszczęto postępowanie o nadanie stopnia doktora po 30.09.2019 r.   

Postępowania doktorskie w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne prowadzone są przez Radę Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne.

Wnioski w sprawach dotyczących nadania stopnia doktora należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Biologicznych najpóźniej 4 tygodnie przed planowanym posiedzeniem Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne.

Terminarz posiedzeń jest dostępny na stronie BIP UWr.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne: dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr.
Zastępcy Przewodniczącego: dr hab. Małgorzata Janicka, prof. UWr, dr hab. Izabela Jędrzejowska.
Zespoły eksperckie na kadencję 2020-2024. pdf


Akty prawne:

Obowiązujące akty prawne

Poradnik RDN. Recenzje


Harmonogram postępowania:

1. Wszczęcie postępowania

Zgodnie z art. 179.7 ustawy z dnia 3 lipca 2018r Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów.

2. Wyznaczenie promotora/promotorów

Doktorant składa do Przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne wniosek o wyznaczenie promotora/promotorów.

Rada Dyscypliny podejmuje uchwały w sprawie:

 • powołania promotora/promotorów,
 • określenia sposobu weryfikacji efektów uczenia na poziomie 8PRK: 2 egzaminy (z j. angielskiego i z zakresu tematyki, której dotyczy rozprawa doktorska), powołania składu komisji do egzaminu z tematyki rozprawy doktorskiej.

Wzór wniosku o powołanie promotora (1).doc

Informacje dot. powołania promotora.pdf
Informacje dot. weryfikacji efektów uczenia się .pdf

3. Wymagania stawiane kandydatom do stopnia doktora po wyznaczeniu promotora lub promotorów, przed złożeniem rozprawy doktorskiej

4. Złożenie rozprawy doktorskiej

Po spełnieniu ww. wymagań oraz  przygotowaniu rozprawy doktorskiej, doktorant składa do Przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne rozprawę doktorską wraz z wymaganymi dokumentami:

Wykaz wymaganych dokumentów składanych razem z rozprawą doktorską.doc

Promotor wnioskuje o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej.

Wzór wniosku o powołanie recenzentów i wskazanie protokolanta.doc

Po złożeniu przez doktoranta rozprawy doktorskiej wraz z wymaganymi dokumentami, Rada Dyscypliny podejmuje uchwały w sprawie:

 • powołania 3 recenzentów w postępowaniu doktorskim;
 • uznania spełnienia wymagań, o których mowa w art.186 ust.1 pkt 3 Ustawy;       
 • powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.

Wymogi odnośnie rozprawy doktorskiej.pdf
Wzór strony tytułowej.doc
Wzór oświadczenia o prawach autorskich.doc
Wzór oświadczenia współautora publikacji.doc
Wzór oświadczenia współautora pracy zbiorowej, której wyodrębniona część stanowi rozprawę doktorską.doc
Wzór kwestionariusza.doc

5. Dopuszczenie do publicznej obrony, publiczna obrona, przyjęcie publicznej obrony, nadanie stopnia doktora:

Po otrzymaniu ostatniej recenzji Komisja ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora podejmuje uchwałę w sprawie:

 • dopuszczenia do publicznej obrony;

Przewodniczący Rady Dyscypliny w porozumieniu z promotorem oraz recenzentami wyznacza termin i miejsce obrony. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbywa się przed Komisją ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.

Po publicznej obronie Komisja ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora podejmuje uchwałę w sprawie

 • przyjęcia publicznej obrony;

Rada Dyscypliny podejmuje uchwałę o:

 • nadaniu stopnia doktora;
 • wyróżnieniu rozprawy doktorskiej.

Informacje o dopuszczeniu do publicznej obrony, obronie i odmowie nadania stopnia doktora.pdf

Postępowaniami doktorskimi zajmują się:

mgr Izabela Radziszewska - Wydział Nauk Biologicznych
Dziekanat tel. 71 375 62 31
izabela.radziszewska@uwr.edu.pl

Violetta Trzyna - Wydział Biotechnologii
Dziekanat tel. 71 375 63 68
violetta.trzyna@uwr.edu.pl

więcej...
Szkoła doktorska UWr

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora

Poniższe informacje dotyczą doktorantów Szkoły Doktorskiej


Postępowania doktorskie w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne prowadzone są przez Radę Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne.

Wnioski w sprawach dotyczących nadania stopnia doktora należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Biologicznych najpóźniej 4 tygodnie przed planowanym posiedzeniem Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne.

Terminarz posiedzeń jest dostępny na stronie BIP UWr.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne: dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr.
Zastępcy Przewodniczącego: dr hab. Małgorzata Janicka, prof. UWr, dr hab. Izabela Jędrzejowska.
Zespoły eksperckie na kadencję 2020-2024. pdf

Obowiązujące akty prawne

 

Poradnik RDN. Recenzje.


Harmonogram postępowania:

1. Wyznaczenie promotora/promotorów:

Doktorant I roku w terminie 1 miesiąca od rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej składa do Kierownika Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych wniosek o powołanie promotora/promotorów oraz osoby proponowane.

Wniosek należy złożyć w dziekanacie Wydziału Nauk Biologicznych, ul. Przybyszewskiego 63, pok. 41, parter.

Po podjęciu Uchwały przez Radę Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne o powołaniu promotora/promotorów, promotor składa Kierownikowi Kolegium wniosek o powołanie promotora pomocniczego z uzasadnieniem.
Co najmniej jeden z promotorów musi być nauczycielem akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie Wrocławskim.

 

Formularze:

 

Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne podejmuje uchwałę w sprawie:

 • powołania promotora/promotorów

Informacje dotyczace promotora/promotorów.pdf

2.
Uzyskanie pozytywnej oceny śródokresowej, zakończenie realizacji indywidualnego planu badawczego


3. Wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora:

Po zakończeniu kształcenia (napisaniu rozprawy doktorskiej), kandydat składa do Przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wraz z kompletem dokumentów.

Wzór wniosku o wszczęcie postępowania (w przygotowaniu)

Wykaz wymaganych dokumentów, które należy podłączyć do wniosku o wszczęcie postępowania.pdf

Promotor wnioskuje o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej.

Wzór wniosku o powołanie recenzentów i wskazanie protokolanta.doc

Po złożeniu przez kandydata wniosku o wszczęcie postępowania wraz z rozprawą doktorską i wymaganymi dokumentami, Rada Dyscypliny podejmuje uchwały w sprawie:

 • powołania 3 recenzentów w postępowaniu doktorskim;
 • uznania spełnienia wymagań, o których mowa w art.186 ust.1 pkt 3 Ustawy;       
 • powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.

Wymogi odnośnie rozprawy doktorskiej.pdf
Wzór strony tytułowej.doc (w przygotowaniu)
Wzór oświadczenia o prawach autorskich.doc
Wzór oświadczenia współautora publikacji.doc
Wzór oświadczenia współautora pracy zbiorowej, której wyodrębniona część stanowi rozprawę doktorską.doc
Wzór kwestionariusza.doc

4. Dopuszczenie do publicznej obrony, publiczna obrona, przyjęcie publicznej obrony, nadanie stopnia doktora:

Po otrzymaniu ostatniej recenzji Komisja ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora podejmuje uchwałę w sprawie:

 • dopuszczenia do publicznej obrony;

Przewodniczący Rady Dyscypliny w porozumieniu z promotorem oraz recenzentami wyznacza termin i miejsce obrony. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbywa się przed Komisją ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.

Po publicznej obronie Komisja ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora podejmuje uchwałę w sprawie

 • przyjęcia publicznej obrony;

Rada Dyscypliny podejmuje uchwałę o:

 • nadaniu stopnia doktora;
 • wyróżnieniu rozprawy doktorskiej.

Informacje o dopuszczeniu do publicznej obrony, obronie i odmowie nadania stopnia doktora.pdf

Wszystkimi sprawami doktorantów Szkoły Doktorskiej zajmuje się mgr Barbara Kurda
tel. 71 375 63 63, barbara.kurda@uwr.edu.pl

więcej...
Tryb eksternistyczny

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora

Poniższe informacje dotyczą osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym


Postępowania doktorskie w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne prowadzone są przez Radę Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne.

Wnioski w sprawach dotyczących nadania stopnia doktora należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Biologicznych najpóźniej 4 tygodnie przed planowanym posiedzeniem Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne.

Terminarz posiedzeń jest dostępny na stronie BIP UWr.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne: dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr.
Zastępcy Przewodniczącego: dr hab. Małgorzata Janicka, prof. UWr, dr hab. Izabela Jędrzejowska.
Zespoły eksperckie na kadencję 2020-2024. pdf


 Obowiązujące akty prawne


Harmonogram postępowania:

1. Wyznaczenie promotora/promotorów:

Kandydat ubiegający się o stopień doktora w trybie eksternistycznym przed wszczęciem postępowania w sprawie nadania stopnia doktora składa do Przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne wniosek o wyznaczenie promotora/promotorów.

Wzór wniosku o powołanie promotora/promotorów.doc

Kandydat załącza do wniosku konspekt rozprawy doktorskiej.

Na wniosek promotora rada dyscypliny może wyznaczyć promotora pomocniczego.

Wzór wniosku o powołanie promotora pomocniczego.doc

Rada Dyscypliny podejmuje uchwałę w sprawie:

 • powołania promotora/promotorów,
 • określenia sposobu weryfikacji efektów uczenia na poziomie 8PRK: 2 egzaminy (z j. angielskiego i z zakresu tematyki, której dotyczy rozprawa doktorska), powołania składu komisji do egzaminu z tematyki rozprawy doktorskiej.

Informacje dotyczące wyznaczenia promotora/promotorów i weryfikacji efektów uczenia się.pdf

2. Wymagania stawiane kandydatom do stopnia doktora po wyznaczeniu promotora lub promotorów.pdf

3. Wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora:

Po spełnieniu wymagań z pkt. 2 oraz przygotowaniu rozprawy doktorskiej, kandydat składa do Przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wraz z kompletem dokumentów.

Wzór wniosku o wszczęcie postępowania.doc

Wykaz wymaganych dokumentów, które należy podłączyć do wniosku o wszczęcie postępowania.pdf

Promotor wnioskuje o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej.

Wzór wniosku o powołanie recenzentów i wskazanie protokolanta.doc

Po złożeniu przez kandydata wniosku o wszczęcie postępowania wraz z rozprawą doktorską i wymaganymi dokumentami, Rada Dyscypliny podejmuje uchwały w sprawie:

 • powołania 3 recenzentów w postępowaniu doktorskim;
 • uznania spełnienia wymagań, o których mowa w art.186 ust.1 pkt 3 Ustawy;       
 • powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.

Wymogi odnośnie rozprawy doktorskiej.pdf
Wzór strony tytułowej.doc
Wzór oświadczenia o prawach autorskich.doc
Wzór oświadczenia współautora publikacji.doc
Wzór oświadczenia współautora pracy zbiorowej, której wyodrębniona część stanowi rozprawę doktorską.doc
Wzór kwestionariusza
.doc

4. Dopuszczenie do publicznej obrony, publiczna obrona, przyjęcie publicznej obrony, nadanie stopnia doktora:

Po otrzymaniu ostatniej recenzji Komisja ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora podejmuje uchwałę w sprawie:

 • dopuszczenia do publicznej obrony;

Przewodniczący Rady Dyscypliny w porozumieniu z promotorem oraz recenzentami wyznacza termin i miejsce obrony. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbywa się przed Komisją ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.

Po publicznej obronie Komisja ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora podejmuje uchwałę w sprawie

 • przyjęcia publicznej obrony;

Rada Dyscypliny podejmuje uchwałę o:

 • nadaniu stopnia doktora;
 • wyróżnieniu rozprawy doktorskiej.

Informacje o dopuszczeniu do publicznej obrony, obronie i odmowie nadania stopnia doktora.pdf


Odpłatność za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

W terminie 30 dni od dnia wyznaczenia promotora osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym podpisuje umowę z dziekanem właściwego wydziału określającą w szczególności wysokość i tryb pobierania opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora. Umowa ta  określa wstępną kalkulację wysokości opłaty, oraz możliwość jej weryfikacji po zakończeniu postępowania.

Opłat nie pobiera się od nauczycieli akademickich zatrudnionych w UWr.

Rektor UWr zwalnia z opłaty pracownika UWr niebędącego nauczycielem akademickim.


Postępowaniami doktorskimi zajmuje się mgr Izabela Radziszewska
Dziekanat tel. 71 375 62 31
izabela.radziszewska@uwr.edu.pl


więcej...