Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora

Poniższe informacje dotyczą osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym


Postępowania doktorskie w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne prowadzone są przez Radę Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne.

Wnioski w sprawach dotyczących nadania stopnia doktora należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Biologicznych najpóźniej 4 tygodnie przed planowanym posiedzeniem Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne.

Terminarz posiedzeń jest dostępny na stronie BIP UWr.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne: dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr.
Zastępcy Przewodniczącego: dr hab. Małgorzata Janicka, prof. UWr, dr hab. Izabela Jędrzejowska.
Zespoły eksperckie na kadencję 2020-2024. pdf


 Obowiązujące akty prawne


Harmonogram postępowania:

1. Wyznaczenie promotora/promotorów:

Kandydat ubiegający się o stopień doktora w trybie eksternistycznym przed wszczęciem postępowania w sprawie nadania stopnia doktora składa do Przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne wniosek o wyznaczenie promotora/promotorów.

Wzór wniosku o powołanie promotora/promotorów.doc

Kandydat załącza do wniosku konspekt rozprawy doktorskiej.

Na wniosek promotora rada dyscypliny może wyznaczyć promotora pomocniczego.

Wzór wniosku o powołanie promotora pomocniczego.doc

Rada Dyscypliny podejmuje uchwałę w sprawie:

  • powołania promotora/promotorów,
  • określenia sposobu weryfikacji efektów uczenia na poziomie 8PRK: 2 egzaminy (z j. angielskiego i z zakresu tematyki, której dotyczy rozprawa doktorska), powołania składu komisji do egzaminu z tematyki rozprawy doktorskiej.

Informacje dotyczące wyznaczenia promotora/promotorów i weryfikacji efektów uczenia się.pdf

2. Wymagania stawiane kandydatom do stopnia doktora po wyznaczeniu promotora lub promotorów.pdf

3. Wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora:

Po spełnieniu wymagań z pkt. 2 oraz przygotowaniu rozprawy doktorskiej, kandydat składa do Przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wraz z kompletem dokumentów.

Wzór wniosku o wszczęcie postępowania.doc

Wykaz wymaganych dokumentów, które należy podłączyć do wniosku o wszczęcie postępowania.pdf

Promotor wnioskuje o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej.

Wzór wniosku o powołanie recenzentów i wskazanie protokolanta.doc

Po złożeniu przez kandydata wniosku o wszczęcie postępowania wraz z rozprawą doktorską i wymaganymi dokumentami, Rada Dyscypliny podejmuje uchwały w sprawie:

  • powołania 3 recenzentów w postępowaniu doktorskim;
  • uznania spełnienia wymagań, o których mowa w art.186 ust.1 pkt 3 Ustawy;       
  • powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.

Wymogi odnośnie rozprawy doktorskiej.pdf
Wzór strony tytułowej.doc
Wzór oświadczenia o prawach autorskich.doc
Wzór oświadczenia współautora publikacji.doc
Wzór oświadczenia współautora pracy zbiorowej, której wyodrębniona część stanowi rozprawę doktorską.doc
Wzór kwestionariusza
.doc

4. Dopuszczenie do publicznej obrony, publiczna obrona, przyjęcie publicznej obrony, nadanie stopnia doktora:

Po otrzymaniu ostatniej recenzji Komisja ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora podejmuje uchwałę w sprawie:

  • dopuszczenia do publicznej obrony;

Przewodniczący Rady Dyscypliny w porozumieniu z promotorem oraz recenzentami wyznacza termin i miejsce obrony. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbywa się przed Komisją ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.

Po publicznej obronie Komisja ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora podejmuje uchwałę w sprawie

  • przyjęcia publicznej obrony;

Rada Dyscypliny podejmuje uchwałę o:

  • nadaniu stopnia doktora;
  • wyróżnieniu rozprawy doktorskiej.

Informacje o dopuszczeniu do publicznej obrony, obronie i odmowie nadania stopnia doktora.pdf


Odpłatność za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

W terminie 30 dni od dnia wyznaczenia promotora osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym podpisuje umowę z dziekanem właściwego wydziału określającą w szczególności wysokość i tryb pobierania opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora. Umowa ta  określa wstępną kalkulację wysokości opłaty, oraz możliwość jej weryfikacji po zakończeniu postępowania.

Opłat nie pobiera się od nauczycieli akademickich zatrudnionych w UWr.

Rektor UWr zwalnia z opłaty pracownika UWr niebędącego nauczycielem akademickim.


Postępowaniami doktorskimi zajmuje się mgr Izabela Radziszewska
Dziekanat tel. 71 375 62 31
izabela.radziszewska@uwr.edu.pl