Przewody doktorskie

Poniższe informacje dotyczą doktorantów, którzy wszczęli przewód przed 30 kwietnia 2019 r.

Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wszczęte i niezakończone do dnia 1.10.2018 r. przewody doktorskie są prowadzone na zasadach dotychczasowych, z tym że jeżeli stopień nadany będzie po 30.04.2019 r. – to będzie on nadany zgodnie z klasyfikacją ustaloną w rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818);

Zgodnie z art. 179 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przewody otwarte na starych zasadach (do 30 kwietnia 2019 r.), niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 r., odpowiednio umarza się albo zamyka - zmiana poniżej:

Zgodnie z art. 35  ust. 1 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 875):
przewody doktorskie, niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się.”

Obowiązujące przepisy dotychczasowe:

Tekst ujednolicony Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym (obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15 września 2017 r.).pdf

Rozporządzenie MNiSW z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r., poz. 261).pdf

Zarządzenia Nr 103/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. pdf

Zarządzenie Nr 91/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 czerwca 2018 r.
wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 103/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. pdf

Obowiązujące akty prawne

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

OBWIESZCZENIE Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 131/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Wrocławskim

Uchwała Nr 70/2021 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23.06.2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr 131/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25.09.2019 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Wrocławskim


Z dniem 1 października 2019 r. uprawnienia Uniwersytetu do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego realizowane są przez właściwe rady dyscyplin.

Postępowania doktorskie w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne prowadzone są przez Radę Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne: dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr.

Zastępcy Przewodniczącego: dr hab. Małgorzata Janicka, prof. UWr, dr hab. Izabela Jędrzejowska.

Zespoły eksperckie na kadencję 2020-2024. pdf

Wnioski w sprawach dotyczących nadania stopnia doktora należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Biologicznych najpóźniej 4 tygodnie przed planowanym posiedzeniem Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne.

Terminarz posiedzeń jest dostępny na stronie BIP UWr.


Zasady przeprowadzania przewodów doktorskich

Zgodnie z zaleceniem Komisji Centralnej, w przypadku rozprawy doktorskiej, w skład której wchodzą artykuły dwu- lub wielo-autorskie, konieczne jest dołączenie oświadczeń wszystkich współautorów o ich wkładzie w powstanie każdego takiego artykułu (w tym promotora i promotora pomocniczego).


Wykazy i wzory dokumentów:

Wzory załączników potrzebnych do złożenia pracy doktorskiej


Doktorant po uzyskaniu stopnia doktora wypełnia kartę „SYNABA” poprzez stronę internetową nauka-polska.plwybierając aktualizacja profilu > Formularze aktualizacji - prace badawcze SYNABA.


Protokoły na egzaminy doktorskie (z dyscypliny podstawowej, dodatkowej i języka obcego) pobiera się w dziekanacie.

Po egzaminie protokół należy złożyć w dziekanacie w ciagu 7 dni. Potwierdzenie przeprowadzenia egzaminu powinno być odnotowane również w indeksie.

Protokół bez daty egzaminu lub podpisów członków komisji  nie zostanie przyjęty.


Egzamin z języka angielskiego

Zapisy na egzamin odbywają się mailowo:
mgr Hanna Szelachowska – hanna.szelachowska@uwr.edu.pl.

Protokół na egzamin przekazuje komisji dziekanat.


Postępowaniami doktorskimi zajmują się:

mgr Izabela Radziszewska - Wydział Nauk Biologicznych
Dziekanat tel. 71 375 62 31
izabela.radziszewska@uwr.edu.pl

Violetta Trzyna - Wydział Biotechnologii
Dziekanat tel. 71 375 63 68
violetta.trzyna@uwr.edu.pl