Projekt finansowany ze środków budżetu państwa

Doktorat wdrożeniowy V edycja

Nazwa zadania: „Optymalizacja procesu mikrobiologicznej bioremediacji ścieków przemysłowych po produkcji kosmetyków”

Wartość finansowania: 324077,36 PLN

Całkowita wartość: 324077,36 PLN

Krótki opis zadania: Mimo istnienia bardzo wielu rozwiązań chemicznego i biologicznego oczyszczania ścieków, wielu przedsiębiorców nie decyduje się na ich wprowadzenie, ze względu na wysokie koszty eksploatacji. Chemiczne strącenia prowadzące do flokulacji czy koagulacji zanieczyszczeń doprowadzają do powstawania osadu, którego utylizacja jest bardzo kosztowna i nie spełnia założeń gospodarki pro środowiskowej. Dodatkowo używane chemikalia wymagają ciągłego dozoru i ich koszty są niestabilne. Z kolei metody biologiczne w bezpośrednim zastosowaniu przy ściekach kosmetycznych wysoko stężonych są nieskuteczne i prowadzą bardzo często do obumierania złoża lub osadzania się SPC w samym złożu, co fałszuje wyniki procesu oczyszczenia. Problem badawczy postawiony został w celu znalezienia ekonomicznego i przyjaznego środowisku rozwiązania problemu gospodarki ściekowej w przedsiębiorstwie produkującym kosmetyki. Opracowany zostanie autorski schemat oczyszczania ścieków, którego celem nadrzędnym, będzie stałe usuwanie ze środowiska związków powierzchniowo czynnych. Oparty będzie on na unikalnych właściwościach biochemicznych szczepów bakteryjnych zdolnych do metabolizowania SPC. Badania wykonane będą o rzeczywiste ścieki co znacząco podnosi poziom wykonanych eksperymentów badawczych na tle obecnego stanu wiedzy. Badania nie będą miały charakteru symulowanego.

Doktorat realizowany jest na Wydziale Nauk Biologicznych.