Szanowni Państwo, 

Wydziałowa Komisja Wyborcza zawiadamia, iż w dniu 12 kwietnia 2022 r. odbędą się wybory uzupełniające systemem urn przedstawicieli do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów z dwóch grup wyborczych:  

  1. Profesorów i profesorów Uniwersytetu Wrocławskiego 
     
  2. Nauczycieli akademickich niebędących profesorami lub profesorami Uniwersytetu Wrocławskiego 

Zgłaszanie kandydatów: 

Kandydatów do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów z obu grup wyborczych należy zgłosić do dnia 7 kwietnia 2022 r. 

Kandydaci składają zgodę na kandydowanie oraz oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r (załącznik: zgoda na kandydowanie, oświadczenie lustracyjne, informacja o oświadczeniu lustracyjnym)  - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statucie UWr, z zastrzeżeniem pkt 2; (Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1/2020 Rektora UWr) osobiście lub za pośrednictwem wyborcy posiadającego czynne prawo wyborcze w tej samej grupie wyborczej pracowników UWr.  

Dokumenty w formie elektronicznej należy przekazać do dnia 7 kwietnia 2022 r w formie skanu na adres e-mail przewodniczącego WKW: marta.mazurkiewicz-kania@uwr.edu.pl  a oryginały przekazać w kopertach lub koszulkach foliowych przewodniczącemu Komisji w dniu wyborów

Liczba mandatów: 

Informujemy, że do obsadzenia są: 

1 mandat w grupie profesorów i profesorów Uniwersytetu Wrocławskiego 

mandat w grupie nauczycieli akademickich niebędących profesorami lub profesorami Uniwersytetu Wrocławskiego.  

Komisja skrutacyjna: 

Przewodniczący WKW powołał jedną komisję skrutacyjną 

 w składzie:  

1)     prof. dr hab. Małgorzata Daczewska 

2)     dr Arnold Garbiec 

3)     dr Damian Lewandowski  

Przypominamy, że członkowie komisji skrutacyjnych nie mogą kandydować w wyborach. 

System urnowy: 

W systemie urnowym wyborcy w określonych przez WKW godzinach w dniu głosowania muszą osobiście stawić się w miejscu wystawienia urn wyborczych. Po otrzymaniu karty do głosowania oddają głos wrzucając kartę wyborczą do urny. Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna liczy głosy a WKW informuje daną grupę wyborczą o wynikach głosowania w formie zawiadomienia wysyłanego drogą elektroniczną.  

Przy wyborach przeprowadzanych systemem urn nie obowiązuje wymóg kworum. 

Uchwała dotycząca wyborów systemem urn oraz stosowne dokumenty zostaną zamieszczone również na stronie WNB w zakładce „Wybory 2022” 

 

Uchwały WKW znajdują się w załącznikach, dla grupy profesorów i profesorów Uniwersytetu Wrocławskiego: uchwała 2/2022, dla grupy nauczycieli akademickich niebędących profesorami lub profesorami Uniwersytetu Wrocławskiego: uchwała 1/2022 

Załączniki:

Uchwała Nr 1/2022 Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Biologicznych z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających przedstawiciela do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów z grupy nauczycieli akademickich niebędących profesorami lub profesorami Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020-2024

Uchwała Nr 2/2022 Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Biologicznych z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających przedstawiciela do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów z grupy profesorów lub profesorów Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020-2024

INFORMACJA O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO

OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE

ZGODA NA KANDYDOWANIE 

ZAWIADOMIENIE KOMISJI WYBORCZEJ o zebraniu wyborczym (wybory uzupełniające) Nauczycieli Akademickich niebędących profesorami lub profesorami Uniwersytetu Wrocławskiego

ZAWIADOMIENIE KOMISJI WYBORCZEJ o zebraniu wyborczym (wybory uzupełniające) profesorów lub profesorów Uniwersytetu Wrocławskiego

RODO

OBWIESZCZENIA:

Kandydaci w wyborach uzupełniających do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów UWr w grupie profesorów i profesorów Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020 – 2024

Kandydaci w wyborach uzupełniających do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów UWr w grupie nauczycieli akademickich niebędących profesorami i profesorami Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020 – 2024

WYNIKI:

ZAWIADOMIENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12.04.2022 r. o wynikach głosowania systemem urn w wyborach uzupełniających w grupie profesorów i profesorów Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020 – 2024.

ZAWIADOMIENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12.04.2022 r. o wynikach głosowania systemem urn w wyborach uzupełniających w grupie nauczycieli akademickich niebędących profesorami lub profesorami Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020 – 2024