Prace dyplomowe licencjackie i magisterskie

 

Aktualna procedura dyplomowania dostępna TUTAJ, w której zawarte są wymogi merytoryczne przygotowania prac dyplomowych oraz instrukcja dla studenta.

 


Wymagania dotyczące prac dyplomowych składanych w Dziekanacie:

Do przygotowania manuskryptu pracy dyplomowej student jest zobowiązany do wykorzystania  szablonu:

Szablon pracy licencjackiej eksperymentalnej

Szablon pracy licencjackiej teoretycznej

Szablon pracy magisterskiej

Oświadczenie o prawach autorskich – (formularz do pobrania). Oświadczenie  należy podpisać i dołączyć bezpośrednio po stronie tytułowej tylko w wersji papierowej pracy dyplomowej (nie należy zamieszczać oświadczenia w wersji pracy wgrywanej do APD).


 

Planowane terminy egzaminów dyplomowych zostaną podane w późniejszym terminie.

 


Egzaminy dyplomowe i procedura APD

Egzaminy dyplomowe (Egzamin dyplomowy.pdf) przeprowadzane są w formie stajonarnej.

Egzaminy dyplomowe mogą być przeprowadzane w formie zdalnej z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość zalecanych na UWr. Zgodę na przeprowadzenie egzaminu w takiej formie udziela prodziekan ds. nauczania na wniosek promotora po uzgodnieniu z członkami komisji i dyplomantem. Promotor wnioskuje o przeprowadzenie egzaminu w trybie zdalnym najpóźniej 7 dni roboczych przed planowanym egzaminem. Procedura przeprowadzania egzaminów w formie zdalnej - Załącznik nr 1 do uchwały Rady Wydziału nr 13/2022.

Procedura APD - terminarz oraz zakres działań związanych z wprowadzeniem informacji do APD (Archiwum Prac Dyplomowych) przez studenta, promotora, recenzenta oraz pracownika dziekanatu w roku akad. 2021/22 określono Zarządzeniem Nr 3/2022 Dziekana WNB.

Szczegółowy harmonogram i terminy wykonywania poszczególnych czynności (kroków) w systemie APD rozpisany dla konkretnej daty egzaminu dyplomowego znajdują się na stronie głównej WNB w zakładce Terminarz APD.

Przed przystąpieniem do pracy w systemie APD należy w pierwszej kolejności zapoznać się z ww. zarządzeniem, a następnie z instrukcją rejestracji pracy. 

Instrukcja rejestracji pracy dyplomowej dostępna jest po zalogowaniu się systemu APD (hasło takie samo jak do platformy USOSweb) https://apd.uni.wroc.pl/

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie daty złożenia pracy w dziekanacie przez studenta oraz wykonania recenzji przez promotora i recenzenta. Niedotrzymanie wyznaczonych terminów lub niewykonanie czynności w systemie APD będzie skutkowało niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego.

Praca dyplomowa wprowadzana jest przez studenta do systemu APD nie później niż 4 tygodnie przed wyznaczonym terminem obrony.

Praca dyplomowa składana jest w Dziekanacie w terminie 7 dni roboczych przed egzaminem dyplomowym.

Warunkiem złożenia pracy jest zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem studiów w systemie USOS.

Tytuł pracy dyplomowej zamieszczany w pdf. ma być tożsamy z tytułem wpisanym do systemu APD. Prace dyplomowe, które nie będą miały tytułu identycznego z tytułem wpisanym do systemu APD nie zostaną przyjęte przez dziekanat, a student nie zostanie dopuszczony do obrony w wyznaczonym terminie. Prosimy o niedokonywanie samodzielnych zmian w tytule w języku angielskim w systemie APD.


Wznowienie na czas obrony pracy dyplomowej

Student, który nie złoży pracy dyplomowej w określonych Regulaminem studiów terminach zostaje skreślony z listy studentów. Osoba ta, w terminie 2 lat od daty skreślenia z listy studentów może wystąpić o wznowienie studiów w celu ich ukończenia, a zwłaszcza złożenia pracy i egzaminu dyplomowego. Podanie o wznowienie studiów (po uzyskaniu w pierwszej kolejności zgody promotora, a następnie akceptacji Przewodniczącego Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia) należy złożyć w Dziekanacie WNB najpóźniej 6 tygodni przed egzaminem dyplomowym. 


Absolwent, który rozpoczął studia przed rokiem akademickim 2018/2019 otrzymuje:

1) dyplom wraz z dwoma odpisami oraz suplement do dyplomu w języku polskim,
2) na wniosek – odpis dyplomu i/ lub odpis suplementu w języku angielskim, wniosek o wydanie dyplomu /suplementu w j. angielskim.doc. Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od daty obrony.

Za wydanie dokumentów absolwent  uiszcza opłatę na indywidualne konto do wpłat za usługi edukacyjne w wysokości:
1) za wydanie dyplomu oraz suplementu do dyplomu wraz z dwoma odpisami w języku polskim – 60 zł,
2) za wydanie odpisu dyplomu wraz z suplementem do dyplomu w języku angielskim – 40 zł.


Absolwent,  który rozpoczął studia od roku akad. 2018/19 oraz który wznowił/reaktywował się na studia od roku akademickiego 2018/2019, otrzymuje bezpłatnie, w zależności od złożonego wniosku:

1) dyplom i suplement do dyplomu wraz z dwoma odpisami dyplomu i dwoma odpisami suplementu do dyplomu w języku polskim   

lub 

2) dyplom i suplement do dyplomu oraz  jeden odpis dyplomu i suplementu do dyplomu w języku polskim i jeden odpis dyplomu i  suplementu do dyplomu w języku angielskim - wniosek o wydanie dyplomu /suplementu w j. angielskim.doc.  Wniosek należy złożyć do dnia ukończenia studiów.


Wniosek o dodatkowy odpłatny odpis dyplomu (20 zł) i suplementu (20 zł) w j.angielskim należy złożyć 30 dni od daty obrony.


 W celu wydania dyplomu należy razem z pracą dyplomową dostarczyć:

1) potwierdzenie opłaty za dyplom (jeśli dotyczy);
2) informacje do suplementu oraz dokumenty potwierdzające - formularz do pobrania.doc
Katalog kategorii umieszczanych w suplemencie do dyplomu (w punkcie VI. „dodatkowe informacje”);
3) wniosek o wydanie dyplomu i suplementu w j. angielskim (opcjonalnie);
4) kserokopia dowodu tożsamości.


Przy odbiorze dyplomu należy złożyć:

1) Kartę obiegową - formularz do pobrania
2) Kartę zobowiązań (biblioteczną)
3) Legitymację studencką


 Akty normatywne: