Prace dyplomowe licencjackie i magisterskie

 

Aktualna procedura dyplomowania dostępna TUTAJ, w której zawarte są wymogi merytoryczne przygotowania prac dyplomowych oraz instrukcja dla studenta.

 


Wymagania dotyczące prac dyplomowych składanych w systemie APD:

Do przygotowania manuskryptu pracy dyplomowej student jest zobowiązany do wykorzystania  szablonu:

Szablon pracy licencjackiej eksperymentalnej

Szablon pracy licencjackiej teoretycznej

Szablon pracy magisterskiej

UWAGA! zmiana od dnia 20.05.2022r.

Praca dyplomowa składana jest wyłącznie w formie elektronicznej w systemie APD. Oświadczenie o prawach autorskich akceptowane jest w systemie APD "w kroku 1".

Student nie przynosi już wydrukowanej pracy do Dziekanatu.


 

Planowane terminy egzaminów dyplomowych w semestrze letnim 2021/2022:

29 czerwca, 1 lipca, 4 lipca, 5 lipca, 8 lipca, 11 lipca, 12 lipca

2 września, 6 września, 9 września, 14 września, 23 września


Egzaminy dyplomowe i procedura APD

Egzaminy dyplomowe (Egzamin dyplomowy.pdf) przeprowadzane są w formie stajonarnej.

Egzaminy dyplomowe mogą być przeprowadzane w formie zdalnej z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość zalecanych na UWr. Zgodę na przeprowadzenie egzaminu w takiej formie udziela prodziekan ds. nauczania na wniosek promotora po uzgodnieniu z członkami komisji i dyplomantem. Promotor wnioskuje o przeprowadzenie egzaminu w trybie zdalnym najpóźniej 7 dni roboczych przed planowanym egzaminem. Procedura przeprowadzania egzaminów w formie zdalnej - Załącznik nr 1 do uchwały Rady Wydziału nr 13/2022.

Procedura APD - terminarz oraz zakres działań związanych z wprowadzeniem informacji do APD (Archiwum Prac Dyplomowych) przez studenta, promotora, recenzenta oraz pracownika dziekanatu w roku akad. 2021/22 określono Zarządzeniem Nr 15/2022 Dziekana WNB.

Szczegółowy harmonogram i terminy wykonywania poszczególnych czynności (kroków) w systemie APD rozpisany dla konkretnej daty egzaminu dyplomowego znajdują się na stronie głównej WNB w zakładce Terminarz APD.

Przed przystąpieniem do pracy w systemie APD należy w pierwszej kolejności zapoznać się z ww. zarządzeniem, a następnie z instrukcją rejestracji pracy. 

Instrukcja rejestracji pracy dyplomowej dostępna jest po zalogowaniu się do systemu APD (hasło takie samo jak do platformy USOSweb) https://apd.uni.wroc.pl/

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie dat zgodnych z terminarzem APD. Niedotrzymanie wyznaczonych terminów lub niewykonanie czynności w systemie APD będzie skutkowało niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego.

Praca dyplomowa wprowadzana jest przez studenta do systemu APD nie później niż 4 tygodnie przed wyznaczonym terminem obrony.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem studiów w systemie USOS (oceny powinny pojawić się w systemie na 7 dni przed egzaminem dyplomowym).

Tytuł pracy dyplomowej zamieszczany w pdf. ma być tożsamy z tytułem wpisanym do systemu APD. Prosimy o niedokonywanie samodzielnych zmian w tytule w języku angielskim w systemie APD.


Wznowienie na czas obrony pracy dyplomowej

Student, który nie złoży pracy dyplomowej w określonych Regulaminem studiów terminach zostaje skreślony z listy studentów. Osoba ta, w terminie 2 lat od daty skreślenia z listy studentów może wystąpić o wznowienie studiów w celu ich ukończenia, a zwłaszcza złożenia pracy i egzaminu dyplomowego. Podanie o wznowienie studiów (po uzyskaniu w pierwszej kolejności zgody promotora, a następnie akceptacji Przewodniczącego Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia) należy złożyć w Dziekanacie WNB najpóźniej 6 tygodni przed egzaminem dyplomowym. 


Absolwent,  który rozpoczął studia od roku akad. 2018/19 oraz który wznowił/reaktywował się na studia od roku akademickiego 2018/2019, otrzymuje bezpłatnie, w zależności od złożonego wniosku:

1) dyplom i suplement do dyplomu wraz z dwoma odpisami dyplomu i dwoma odpisami suplementu do dyplomu w języku polskim (ta "opcja" dyplomu jest bezpłatna)

lub 

2) dyplom i suplement do dyplomu oraz  jeden odpis dyplomu i suplementu do dyplomu w języku polskim i jeden odpis dyplomu i  suplementu do dyplomu w języku angielskimwniosek o wydanie dyplomu /suplementu w j. angielskim.doc.  Wniosek należy złożyć w dziekanacie do dnia ukończenia studiów, czyli do dnia egzaminu dyplomowego. (ta "opcja" dyplomu jest bezpłatna)

Wniosek o dodatkowy, odpłatny odpis dyplomu (20 zł) i suplementu (20 zł) w j.angielskim należy złożyć 30 dni od daty obrony.


Absolwent, który rozpoczął studia przed rokiem akademickim 2018/2019 otrzymuje:

1) dyplom wraz z dwoma odpisami oraz suplement do dyplomu w języku polskim,
2) na wniosek – odpis dyplomu i/ lub odpis suplementu w języku angielskim, wniosek o wydanie dyplomu /suplementu w j. angielskim.doc. Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od daty obrony.

Za wydanie dokumentów absolwent  uiszcza opłatę na indywidualne konto do wpłat za usługi edukacyjne w wysokości:
1) za wydanie dyplomu oraz suplementu do dyplomu wraz z dwoma odpisami w języku polskim – 60 zł,
2) za wydanie odpisu dyplomu wraz z suplementem do dyplomu w języku angielskim – 40 zł.


Do dnia egzaminu dyplomowego zainteresowany student powinien dostarczyć do dziekanatu:

1) wypełniony formularz zawierający dodatkowe informacje do suplementu wraz z dokumentami je potwierdzającymi (kserokopie dokumentów + oryginały do wglądu) - formularz do pobrania.doc
Katalog kategorii umieszczanych w suplemencie do dyplomu (w punkcie VI. „dodatkowe informacje”);
2) wniosek o wydanie dyplomu /suplementu w j. angielskim.doc. (opcjonalnie).


 

Po pozytwnie zdanym egzaminie dyplomowym:

 1) dziekanat nada w systemie USOS numer dyplomu i datę na dyplomie (dane potrzebne w procesie rekrutacji na II stopnień studiów)

 2) w ciągu kilku dni od dnia egzaminu dyplomowego, dziekanat wystawi studentowi zaświadczenie o ukończeniu studiów

 3) dyplom i suplement będą gotowe do odbioru w trzydziestym dniu od dnia egzaminu dyplomowego (dziekanat nie informuje studentów indywidualnie o możliwości odebrania dyplomu; student znając datę swojego egzaminu, oblicza, od którego dnia może przyjść do dziekanatu po jego odbiór). Wymogi przy odbiorze dyplomu - patrz poniżej.

  


 Przy odbiorze dyplomu należy złożyć:

1) rozliczoną kartę obiegową - formularz do pobrania
2) rozliczoną kartę zobowiązań bibliotecznych (w tych bibliotek, z których są pieczątki powstania zobowiązania)
3) legitymację studencką


 Akty normatywne: