Stypendia i świadczenia dla studentów

Lista rankingowa do stypendium rektora 2022/2023

Nowy program grantów i stypendiów dla studentów oraz doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego - Młody Badacz 2020–2025

Celem programu jest wsparcie rozwoju naukowo-badawczego studentów i doktorantów. Program stypendialny doceni kandydatów na studia z najlepszymi wynikami. Program grantowy ułatwi studentom i doktorantom nawiązanie kontaktów z międzynarodowym środowiskiem naukowym. Pomoże im podjąć badania na uczelniach zagranicznych, a także organizować międzynarodowe wydarzenia naukowe lub brać w nich czynny udział.

Program jest finansowany ze środków przeznaczonych na realizację projektu Uniwersytetu Wrocławskiego w konkursie Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza.

Szczegółowe informacje

Stypendium socjalne na semestr zimowy 2022/23

Świadczenia dla studentów

  1. Stypendium socjalne
  2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych
  3. Zapomoga
  4. Stypendium Rektora
  5. Stypendium Ministra

Studenci, którzy zamierzają ubiegać się w roku akademickim 2022/2023 o świadczenia 1-4 zobowiązani są zarejestrować wnioski o przyznanie stypendiów w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.usosweb.uni.wroc.pl.

Maksymalna miesięczna wysokość dochodu netto na  osobę w rodzinie studenta  za 2021 rok uprawniająca  do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1050 zł.

Aktualne informacje na temat ww. stypendiów, regulaminy oraz wzory oświadczeń znajdują się na stronie: Stypendia i wsparcie finansowe - Uniwersytet Wrocławski (uwr.edu.pl)

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM:

Terminy składania wniosków o stypendia w sem. zimowym 2022/2023.

Deadlines for submitting scholarship applications for the academic year 2022/2023.

Szczegóły na stronie: Stypendia i wsparcie finansowe - Uniwersytet Wrocławski (uwr.edu.pl)

Szczegółowe zasady sporządzania list rankingowych do stypendium Rektora obowiązujace studentów Wydziału Nauk Biologicznych od roku akademickiego 2019/2020 (pdf.)


ZAPOMOGA dla studentów będących obywatelami Ukrainy

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Studenci, którzy zamierzają ubiegać się o przyznanie zapomogi, zobowiązani są zarejestrować wniosek o przyznanie zapomogi w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.usosweb.uni.wroc.pl. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.

Po zarejestrowaniu, wydrukowany i podpisany wniosek należy złożyć we właściwym dziekanacie lub przesłać jego skan drogą mailową na adres dziekanatu.


 

Stypendium ministra

Szczegółowe informacje dotyczące stypendium ministra znajdują się na stronie:

Stypendia i wsparcie finansowe - Uniwersytet Wrocławski (uwr.edu.pl)

Wnioski należy złożyć wyłącznie  w systemie ZSUN/OSF w terminie  do dnia 15 października 2021 r. Moduł „wniosek o stypendium ministra dla studenta” będzie dostępny w systemie ZSUN/OSF od 1 października 2021 r. 


Sprawami socjalno-bytowymi studentów studiów stacjonarnych zajmuje się:

mgr Katarzyna Grabowska : (+48) 71 375 62 31
e-mail: katarzyna.grabowska2@uwr.edu.pl