Stypendia i świadczenia dla doktorantów

dotyczą doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020


Lista rankingowa doktorantów Studiów Doktoranckich Biologii rekomendowanych do przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2022/2023

opublikowana w dniu 05.10.2022

Lista rankingowa doktorantów Studiów Doktoranckich Biologii rekomendowanych do przyznania stypendium Rektora dla najlepszych doktorantó w roku akademickim 2022/2023

opublikowana w dniu 20.10.2022


ZARZĄDZENIE Nr 189/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego


STYPENDIUM DOKTORANCKIE

Stypendia doktoranckie w roku akad. 2022/2023 będą przyznawane zgodnie z:

Zarządzeniem Nr 118/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

Zarządzeniem Nr 100/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

Obwieszczeniem Rektora UWr z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

Zarządzeniem Dziekana WNB Nr 11/2017
w sprawie szczegółowych kryteriów wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2018/2019.

Wzory dokumentów:
Opinia opiekuna naukowego/promotora
Opinia dotycząca prowadzonych zajęć dydaktycznych
Informacja o innych formach działalności dydaktycznej
Informacja o zaangażowaniu w realizację badań naukowych
Informacja o postępach w pracy naukowej

Od 1.10.2020 r. wysokość stypendium doktoranckiego dla wszystkich lat studiów doktoranckich wynosi 2070,00 zł. miesięcznie.


ZWIĘKSZENIE WYSOKOŚCI STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH

Zwiększenia stypendiów doktoranckich w roku akad. 2022/2023 będą przyznawane zgodnie z:

Zarządzeniem Nr 119/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiekszenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim

Zarządzeniem Nr 101/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim

Obwieszczeniem Rektora UWr z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim

 Zarządzeniem Dziekana WNB Nr 12/2017
w sprawie szczegółowych kryteriów wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów, stanowiących podstawę do przyznania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na rok akademicki 2018/2019

Wzory dokumentów:

Opinia opiekuna naukowego/promotora


POMOC MATERIALNA DLA DOKTORANTÓW

  • Stypendium socjalne
  • Stypendium Rektora
  • Stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • Zapomoga

Aktualne informacje na temat świadczeń, terminy, regulaminy oraz wzory oświadczeń 

Szczegółowe zasady sporządzania list rankingowych dotyczące stypendium Rektora dla doktorantów

Aneks Nr 1 do Szczegółowych zasad sporządzania list rankingowych dotyczących stypendium Rektora dla doktorantów

Lista osiągnięć do wniosku o stypendium Rektora dla doktorantów 2022/2023 - wzór

Instrukcja - odbiór decyzji stypendialnej


Wszystkimi sprawami stypendialnymi doktorantów związanymi z obsługą administracyjną na wydziale zajmuje się:

mgr Izabela Radziszewska
tel. 71 375 62 31, izabela.radziszewska@uwr.edu.pl