Postępowania doktorskie

Z dniem 1 października 2019 r. uprawnienia Uniwersytetu do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego realizowane są przez właściwe rady dyscyplin.

Postępowania doktorskie w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne prowadzone są przez Radę Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne: prof. dr hab. Bogusław Pawłowski.

Wnioski w sprawach dotyczących nadania stopnia doktora należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Biologicznych najpóźniej 4 tygodnie przed planowanym posiedzeniem Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne.

Terminarz posiedzeń jest dostępny na stronie BIP UWr. 

Adres e-mail: wnb@uwr.edu.pl

Obowiązujące akty prawne


Przewody doktorskie wszczęte do 30.04.2019 r. - przeprowadzane są na zasadach dotychczasowych, z tym, że:

1) stopnie nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 Ustawy (w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne);

2) rozpoczęte postępowanie kontynuuje i stopień naukowy nadaje właściwa rada dyscypliny (Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne);

3) stosuje się wymagania stawiane doktorantom (w tym sposoby weryfikacji efektów uczenia się na 8 poziomie PRK) i procedury określone w dotychczasowych przepisach.

Postępowania niezakończone do 31 grudnia 2022 r. zostaną odpowiednio umorzone albo zamknięte na podstawie art. 179 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Szczegółowe informacje


Postępowania o nadanie stopnia doktora wszczęte po 30.09.2019 r. przez:

1. uczestników studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020;

2. kandydatów w trybie eksternistycznym;

3. uczestników Szkoły Doktorskiej, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020;

przeprowadza się na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Szczegółowe informacje


W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 875) zmianie uległ:

art. 179 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669 ze zm.):
 
1) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Postępowania, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz przewody doktorskie, niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się.”;

2) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „ Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora wszczęte po dniu 30 września 2019 r. prowadzi się na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, z tym że:

1) w postępowaniach wszczętych do dnia 31 grudnia 2021 r. do osiągnięć, o których mowa w:
a) art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a, zalicza się także artykuły naukowe opublikowane:
– w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
– przed dniem 1 stycznia 2019 r. – w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów,
b) art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz art. 219 ust. 1 pkt 2 lit. a tej ustawy, zalicza się także monografie naukowe wydane przez:
– wydawnictwo ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu, – jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy;

2) w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego do osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt 2 lit. b tej ustawy, zalicza się także artykuły naukowe opublikowane:
a) w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
b) przed dniem 1 stycznia 2019 r. – w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów.”.