Zasady awansowania i nagradzania nauczycieli akademickich WNB

Zalecenia w sprawie awansów na stanowiska adiunkta oraz profesora Uniwersytetu na Wydziale Nauk Biologicznych UWr