Zarządzenia Dziekana WNB

2022

 • Zarządzenie Nr 1/2022 Dziekana WNB w sprawie zmiany składu oraz nazwy zespołu z doradczego na zespół ds. dobrostanu zwierząt
 • Zarządzenie Nr 2/2022 Dziekana WNB w sprawie wyznaczenia osoby do opiniowania i zatwierdzania wniosków do Lokalnej Komisji Etycznej
 • Zarządzenie Nr 3/2022 Dziekana WNB ustalające terminarz i zakres działań związanych z wprowadzaniem informacji do Archiwum Prac Dyplomowych (APD) w roku akad. 2021/2022 na Wydziale Nauk Biologicznych
 • Zarządzenie Nr 4/2022 Dziekana WNB w sprawie zmiany składu Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia na kadencję 2020-2024
 • Zarządzenie Nr 5/2022 Dziekana WNB w sprawie zmiany składu Rady Interesariuszy na kadencję 2020-2024
 • Zarządzenie Nr 6/2022 Dziekana WNB w sprawie powołania Komisji ds. oceny śródokresowej przeprowadzających ocenę realizacji indywidualnych planów badawczych doktorantów II roku Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w roku 2021/2022
 • Zarządzenie Nr 7/2022 Dziekana WNB w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej UWr Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych
 • Zarządzenie Nr 8/2022 Dziekana WNB w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na studia stacjonarne I i II stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023
 • Zarządzenie Nr 9/2022 Dziekana WNB w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na kierunku Ochrona środowiska w roku akademickim 2021/2022
 • Zarządzenie Nr 10/2022 Dziekana WNB w sprawie w sprawie wprowadzenia godzin dziekańskich na Wydziale Nauk Biologicznych w dniu 12 kwietnia 2022 w godzinach od 11:00 do 13:00
 • Zarządzenie Nr 11/2022 Dziekana WNB w sprawie ustalenia terminów egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2021/22 w semestrze letnim
 • Zarządzenie Nr 12/2022 Dziekana WNB w sprawie zmiany składu Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia – Studia Doktoranckie Biologii na kadencję 2020-2024
 • Zarządzenie Nr 13/2022 Dziekana WNB ustalające terminarz wprowadzania informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów w semestrze letnim r.a. 2021/22
 • Zarządzenie Nr 14/2022 Dziekana WNB w sprawie zmiany składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na kierunku mikrobiologia II stopnia na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/23
 • Zarządzenie Nr 15/2022 Dziekana WNB ustalające terminarz i zakres działań związanych z wprowadzaniem informacji do Archiwum Prac Dyplomowych (APD) w semestrze letnim roku akad. 2021/2022 na Wydziale Nauk Biologicznych
 • Zarządzenie nr 16/2022 Dziekana WNB w sprawie zmiany składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na kierunku mikrobiologia II stopnia na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/23
 • Zarządzenie Nr 17/2022 Dziekana WNB z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/23 dla kandydatów - obywateli Ukrainy
 • Zarządzenie Nr 18/2022 Dziekana WNB z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie powołania w roku akademickim 2022/23 Zespołu ds. przygotowania programu studiów dla specjalności prowadzonej w języku angielskim na II stopniu studiów na kierunku biologia
 • Zarządzenie Nr 19/2022 Dziekana WNB w sprawie zmiany składu Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2020-2024
 • Zarządzenie Nr 20/2022 Dziekana WNB w sprawie liczebności grup na zajęciach dydaktycznych oraz realizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Nauk Biologicznych w roku akademickim 2022/23
 • Zarządzenie Nr 21/2022 Dziekana WNB w sprawie zasad kształcenia na odległość na Wydziale Nauk Biologicznych w roku akademickim 2022/23

2021

2020

 • Zarządzenie Nr 1/2020 Dziekana WNB w sprawie uchylenia Zarządzeń Dziekana: Nr 14/2014, Nr 3/2017, Nr 2/2017,  Nr 6/2017,Nr 7/2014,  Nr 9/2018
 • Zarządzenie Nr 2/2020 Dziekana WNB w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 i warunków jego zakończenia na Wydziale Nauk Biologicznych
 • Zarządzenie Nr 3/2020 Dziekana WNB wprowadzające terminarz egzaminów dyplomowych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Nauk Biologicznych
 • Zarządzenie Nr 4/2020 Dziekana WNB w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym (uchylone Zarządzeniem Nr 6/2020)
 • Zarządzenie Nr 5/2020 Dziekana WNB ustalające terminarz i zakres działań związanych z wprowadzaniem informacji do Archiwum Prac Dyplomowych (APD) w semestrze letnim roku akademickiego 2019/20 na Wydziale Nauk Biologicznych
 • Zarządzenie Nr 6/2020 Dziekana WNB w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym (uchylone Zarządzeniem Nr 15/2021)
 • Zarządzenie Nr 7/2020 Dziekana WNB w sprawie liczebności grup na zajęciach dydaktycznych prowadzonych na WNB w roku akad. 2020/21
 • Zarządzenie Nr 8/2020 Dziekana WNB w sprawie wprowadzenia procedury kształcenia na odległość (uchylone Zarządzeniem Nr 5/2021)
 • Zarządzenie Nr 9/2020 Dziekana WNB w sprawie funkcjonowania Wydziału Nauk Biologicznych w roku akad. 2020/21 w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19
 • Zarządzenie Nr 10/2020 Dziekana WNB w sprawie wprowadzenia procedury współpracy z interesariuszami
 • Zarządzenie Nr 11/2020 Dziekana WNB w sprawie wprowadzania danych do systemu USOS w roku akad. 2020/21 (semestr zimowy)
 • Zarządzenie Nr 12/2020 Dziekana WNB w sprawie przeprowadzenia hospitacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akad. 2020/21 w formie zdalnej (uchylone Zarządzeniem Nr 6/2021)
 • Zarządzenie Nr 13/2020 Dziekana WNB ustalające terminarz i zakres działań związanych z wprowadzaniem informacji do Archiwum Prac Dyplomowych (APD)w roku akad. 2020/2021 (uchylone Zarządzeniem Nr 8/2021)

2019

2018

 • Zarządzenie Dziekana WNB Nr 1/2018 w sprawie wzorów protokołów generowanych z systemu USOS (uchylone Zarządzeniem Nr 1/2021)
 • Zarządzenie Dziekana WNB Nr 2/2018 ustalające terminarz zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów w semestrze letnim roku akad. 2017/18
 • Zarządzenie Dziekana WNB Nr 3/2018 wprowadzające terminarz egzaminów  dyplomowych w semestrze letnim roku akad. 2017/18
 • Zarządzenie Dziekana WNB Nr 4/2018 w sprawie ustanowienia wewnętrznego regulaminu użytkowania sieci lokalnej oraz wykaz programów freeware i szyfrujących (uchylone Zarządzeniem Nr 10/2019)
 • Zarządzenie Dziekana WNB Nr 5/2018 w sprawie korekty procedury hospitacji zajęć dydaktycznych realizowanych na WNB (uchylone Zarządzeniem Nr 6/2021)
 • Zarządzenie Dziekana WNB Nr 6/2018 w sprawie korekty procedury monitorowania jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych na WNB poprzez analizę wyników ankiety studenckiej (uchylone Zarządzeniem Nr 9/2019)
 • Zarządzenie Dziekana WNB Nr 7/2018 w sprawie korekty procedury monitorowania jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych na WNB poprzez analizę wyników ankiety studenckiej (korekta procedury)(uchylone Zarządzeniem Nr 9/2019)
 • Zarządzenie Dziekana WNB Nr 8/2018 w sprawie liczebności grup studenckich w roku akad. 2018/19
 • Zarządzenie Dziekana WNB Nr 9/2018 w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania obsługi studentów w Dziekanacie WNB (uchylone Zarządzeniem Nr 1/2020)
 • Zarządzenie Dziekana WNB Nr 10/2018 ustalające terminarz zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów w semestrze zimowym 2018/19
 • Zarządzenie Dziekana WNB Nr 11/2018 ustalające terminarz i zakres działań związanych z wprowadzaniem informacji do Archiwum Prac Dyplomowych (APD) w roku akad. 2018/19 na Wydziale Nauk Biologicznych
 • Zarządzenie Dziekana WNB Nr 12/2018 wprowadzające terminarz egzaminów dyplomowych w semestrze zimowym roku akad. 2018/2019 na Wydziale Nauk Biologicznych

2017

 • Zarządzenie Dziekana WNB Nr 1/2017 w sprawie z wprowadzenia zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Biologicznych UWr 
 • Zarządzenie Dziekana WNB Nr 2/2017 w sprawie wprowadzenia procedury trybu i zasad wyjazdów studentów na studia w ramach programu Erasmus+ (uchylone Zarządzeniem Nr 1/2020)
 • Zarządzenie Dziekana WNB Nr 3/2017 w sprawie wprowadzenia procedury trybu i zasad wyjazdów studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+ (uchylone Zarządzeniem Nr 1/2020)
 • Zarządzenie Dziekana WNB Nr 4/2017 w sprawie wprowadzenia procedury trybu i zasad wyjazdów pracowników na wyjazdy dydaktyczne w ramach programu Erasmus+
 • Zarządzenie Dziekana WNB Nr 5/2017 w sprawie wprowadzania danych do systemu USOS w roku akad. 2016/17 (semestr letni)
 • Zarządzenie Dziekana WNB Nr 6/2017 w sprawie wprowadzenia procedury opracowania i modyfikowania metryki przedmiotu (sylabusa) (uchylone Zarządzeniem Nr 1/2020)
 • Zarządzenie Dziekana WNB Nr 7/2017 wprowadzające terminarz egzaminów  dyplomowych w semestrze letnim roku akad. 2016/17
 • Zarządzenie Dziekana WNB Nr 8/2017 w sprawie uchylenia zarządzeń Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych
 • Zarządzenie Dziekana WNB Nr 9/2017 w sprawie  szczegółowych kryteriów wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów I roku studiów doktoranckich w roku akad. 2017/18 stanowiących podstawę do przyznania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego 
 • Zarządzenie Dziekana WNB Nr 10/2017 ustalające terminarz zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów w semestrze zimowym roku akad. 2017/2018
 • Zarządzenie Dziekana WNB Nr 11/2017 w sprawie szczegółowych kryteriów wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego od roku akad. 2018/2019
 • Zarządzenie Dziekana WNB Nr 12/2017 w sprawie szczegółowych kryteriów wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów, stanowiących podstawę do przyznania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego od roku akad. 2018/2019
 • Zarządzenie Dziekana WNB Nr 13/2017 w sprawie szczegółowych zasad sporządzania propozycji list rankingowych do stypendium dla najlepszych doktorantów WNB od roku akad. 2018/19 (uchylone Zarządzeniem Nr 4/2019)
 • Zarządzenie Dziekana WNB Nr 14/2017 w sprawie liczebności grup studenckich w roku aka. 2017/18
 • Zarządzenie Dziekana WNB Nr 15/2017 ustalające terminarz i zakres działań związanych z wprowadzaniem informacji do Archiwum Prac Dyplomowych  (APD) w semestrze zimowym roku akad. 2017/18
 • Zarządzenie Dziekana WNB Nr 16/2017 w sprawie oceny prac dyplomowych
 • Zarządzenie Dziekana WNB Nr 17/2017 wprowadzające terminarz egzaminów  dyplomowych w semestrze zimowym roku akad. 2017/18

2016

 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 1/2016 w sprawie wprowadzenia procedury realizowania modułowego przygotowania do zawodu nauczyciela (MPN)
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 2/2016 w sprawie wprowadzania danych do systemu USOS w roku akad. 2015/16 (semestr letni)
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 3/2016 wprowadzające terminarz obron prac dyplomowych w semestrze letnim roku akad. 2015/16
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 4/2016 w sprawie kompetencji Prodziekanów WNB (uchylone Zarządzeniem Nr 7/2019)
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 5/2016 w sprawie liczebności grup studenckich w roku akad. 2016/2017
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 6/2016 w sprawie wprowadzania danych do systemu USOS w roku akad. 2016/17 (semestr zimowy)
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 7/2016 w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych na WNB poprzez analizę wyników ankiety studenckiej (uchylone Zarządzeniem Nr 6/2018)
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 8/2016 w sprawie wprowadzenia procedury hospitacji zajęć dydaktycznych realizowanych na WNB (uchylone Zarządzeniem Nr 5/2018)
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 9/2016 w sprawie prowadzenia i raportowania wybranych działań projakościowych prowadzonych na WNB
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 10/2016 w sprawie wprowadzenia Systemu Weryfikacji Zakładanych Efektów Kształcenia
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 11/2016 ustalające terminarz i zakres działań związanych z wprowadzaniem informacji do Archiwum Prac Dyplomowych  (APD) w roku akad. 2016/2017
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 12/2016 wprowadzające terminarz egzaminów  dyplomowych w semestrze zimowym roku akad. 2016/17
 • Zarządzenie Dziekana WNB Nr 13/2016 w sprawie wprowadzenia procedury realizacji przedmiotów do wyboru (uchylone Zarządzeniem Nr 14/2019)
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 14/2016 w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku akad. 2017/18 (uchylone Zarządzeniem Nr 12/2017)
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 15/2016 w sprawie zasad sporządzania propozycji list rankingowych do stypendium rektora dla najlepszych doktorantów (uchylone Zarządzeniem Nr 13/2017)

2015

2014

 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 1/2014 w sprawie wprowadzenia procedury przenoszenia zajeć (przepisywania ocen) - korekta Zarządzeniem 3/2015 (uchylone Zarządzeniem Nr 14/2019)
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 2/2014 w sprawie wprowadzenia terminarza wprowadzania danych do systemu USOS w cyklu zimowym 2013/2014
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 3/2014 w sprawie nowej struktury Wydziału Nauk Biologicznych
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 4/2014 w sprawie podziału zadań i kompetencji związanych z obsługą systemu USOS
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 5/2014 w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (w roku akad. 2014/2015)
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 6/2014 w sprawie wprowadzenia procedury wyboru przedmiotów fakultatywnych (uchylone Zarządzeniem Nr 12/2014)
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 7/2014 wprowadzające procedurę monitorowania przyczyn rezygnacji ze studiów na WNB (uchylone Zarządzeniem Nr 1/2020)
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 8/2014 w sprawie terminarza wprowadzania danych do systemu USOS w cyklu letnim 2013/2014
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 9/2014 w sprawie wzorów protokołów generowanych z USOS (uchylone Zarządzeniem 1/2018)
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 10/2014 w sprawie liczebności grup studenckich w roku akad. 2014/2015
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 11/2014 w sprawie wprowadzania danych do systemu USOS w roku akad. 2014/15
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 12/2014 w sprawie korekty Zarządzenia nr 6/2014 dot. procedury wyboru przedmiotów fakultatywnych (uchylone Zarządzeniem 13/2016)
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 13/2014 w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania obsługi studentów w Dziekanacie WNB (uchylone Zarządzeniem 9/2018)
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 14/2014 w sprawie wprowadzenia procedury trybu i zasad wyjazdów studentów na studia w ramach programu MOST (uchylone Zarządzeniem Nr 1/2020)
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 15/2014 w sprawie wprowadzenia procedury trybu i zasad wyjazdów studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+ (uchylone Zarządzeniem 3/2017)
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 16/2014 w sprawie wprowadzenia procedury trybu i zasad przyjazdów studentów zagranicznych na studia w ramach programu Erasmus+
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 17/2014 w sprawie wprowadzenia procedury trybu i zasad wyjazdów studentów na studia w ramach programu Erasmus+ (uchylone Zarządzeniem 2/2017)
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 18/2014 w sprawie wprowadzenia procedury trybu i zasad wyjazdów pracowników na wyjazdy dydaktyczne w ramach programu Erasmus+ (uchylone Zarządzeniem 4/2017)
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 19/2014 w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania losów absolwentów WNB (uchylone Zarządzeniem Nr 5/2019)
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 20/2014 w sprawie zasad przyznawania stypendium doktoranckiego w roku akad. 2015/16
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 21/2014 w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku akad. 2015/16
 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 22/2014 w sprawie wprowadzenia procedury współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym (uchylone Zarządzeniem 11/2019)

2013

 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 1/2013 w sprawie zasad awansowania i nagradzania pracowników naukowo-dydaktycznych WNB (uchylone Zarządzeniem Nr 8/2017)

 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 2/2013 w sprawie zasad nagradzania pracowników dydaktycznych (uchylone Zarządzeniem Nr 8/2017)

 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 3/2013 w sprawie zasad wyboru przedmiotów przez studentów na WNB (uchylone Zarządzeniem Nr 6/2014)

 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 4/2013 w sprawie szczegółowych kryteriów wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 5/2013 w sprawie w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (w roku akad. 2013/2014)

 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 6/2013 w sprawie podziału zadań i kompetencji związanych z obsługą systemu USOS

 • Zarządzenie Dziekana WNB nr 7/2013 w sprawie terminarza wprowadzania danych do systemu USOS

2012