Kwiaty Kwiaty Calanques

Patronat Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Jednym z zadań szkół wszystkich etapów edukacyjnych jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. Odbywa się to w bardzo różny sposób, między innymi poprzez tworzenie innowacji pedagogicznych – klas o sprecyzowanym profilu, w zakresie którego program jest poszerzany, odbywają się dodatkowe działania, zajęcia itp. W projektach tych zaplanowane są nowoczesne i efektywne metody pracy z uczniami, które pozwalają osiągnąć założone cele i są nieodzowne w nowoczesnym nauczaniu. Na wniosek szkół Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UWr objął patronatem klasy, których program zakłada poszerzenie i ciekawą realizację treści biologicznych. Wydział oferuje wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, bazę naukowo-badawczą oraz wsparcie w zakresie dydaktyczno-pedagogicznym przez pracowników Pracowni Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii działającej na WNB UWr. przy projektowaniu, opiniowaniu i przeprowadzaniu działań dydaktycznych. Wszelkie ustalenia dotyczące warunków oraz form współpracy (zajęcia uczniów na uczelni, udział w programach edukacyjnych organizowanych przez Wydział, zajęcia prowadzone przez pracowników Wydziału w siedzibie szkoły lub innym miejscu) wymagają zawarcia szczegółowych umów.

Szkoły objęte patronatem:

Honorowym Patronatem Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych objął również etap okręgowy Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, który odbywa się w Zespole Szkół nr 22 we Wrocławiu. Pracownicy Wydziału – dr Agnieszka Klink z Katedry Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska oraz dr Joanna Łubocka i dr Józef Krawczyk z Pracowni Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii – są zaangażowani w prace Komisji Okręgowej tej Olimpiady.