Kwiaty Kwiaty Calanques

Patronat Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Jednym z zadań szkół wszystkich etapów edukacyjnych jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. Odbywa się to w bardzo różny sposób, między innymi poprzez tworzenie innowacji pedagogicznych – klas o sprecyzowanym profilu, w zakresie którego program jest poszerzany, odbywają się dodatkowe działania, zajęcia itp. W projektach tych zaplanowane są nowoczesne i efektywne metody pracy z uczniami, które pozwalają osiągnąć założone cele i są nieodzowne w nowoczesnym nauczaniu. Na wniosek szkół Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UWr objął patronatem klasy, których program zakłada poszerzenie i ciekawą realizację treści biologicznych. Wydział oferuje wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, bazę naukowo-badawczą oraz wsparcie w zakresie dydaktyczno-pedagogicznym przez pracowników Pracowni Edukacji Biologicznej działającej na WNB UWr. przy projektowaniu, opiniowaniu i przeprowadzaniu działań dydaktycznych. Wszelkie ustalenia dotyczące warunków oraz form współpracy (zajęcia uczniów na uczelni, udział w programach edukacyjnych organizowanych przez Wydział, zajęcia prowadzone przez pracowników Wydziału w siedzibie szkoły lub innym miejscu) wymagają zawarcia szczegółowych umów.

Szkoły objęte patronatem:

2022

2019

2017

2015

2014

  • Okręgowe zawody Olimpiady Wiedzy Ekologicznej  
  • Gimnazjum nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy– klasa o profilu przyrodniczym  
  • Gimnazjum nr 29 im. Konstytucji 3 Maja we Wrocławiu  – klasa z rozszerzonym programem z biologii i chemii (porozumienie o współpracy)
  • Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu –klasy: biologiczno-chemiczna „Uczniowie badają lokalne środowisko przyrodnicze” oraz matematyczno-przyrodnicza „Jak matematyka opisuje przyrodę w języku angielskim?

Patronat  zakończony w 2018 r. w związku likwidacją gimnazjów 

Honorowym Patronatem Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych objął również etap okręgowy Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, który odbywa się w Zespole Szkół nr 22 we Wrocławiu. Pracownicy Wydziału – dr hab. Agnieszka Klink z Zakładu Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska oraz dr Joanna Łubocka, prof. UWr i dr Józef Krawczyk, prof. UWr z Pracowni Edukacji Biologicznej – są zaangażowani w prace Komisji Okręgowej tej Olimpiady.