Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora

Poniższe informacje dotyczą uczestników studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020, którym:

 • nie wszczęto przewodu doktorskiego do 30.04.2019 r.
 • wszczęto postępowanie o nadanie stopnia doktora po 30.09.2019 r.   

Postępowania doktorskie w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne prowadzone są przez Radę Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne.

Wnioski w sprawach dotyczących nadania stopnia doktora należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Biologicznych najpóźniej 4 tygodnie przed planowanym posiedzeniem Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne.

Terminarz posiedzeń jest dostępny na stronie BIP UWr.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne: dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr.
Zastępcy Przewodniczącego: dr hab. Małgorzata Janicka, prof. UWr, dr hab. Izabela Jędrzejowska.
Zespoły eksperckie na kadencję 2020-2024. pdf


Akty prawne:

Obowiązujące akty prawne

Poradnik RDN. Recenzje


Harmonogram postępowania:

1. Wszczęcie postępowania

Zgodnie z art. 179.7 ustawy z dnia 3 lipca 2018r Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów.

2. Wyznaczenie promotora/promotorów

Doktorant składa do Przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne wniosek o wyznaczenie promotora/promotorów.

Rada Dyscypliny podejmuje uchwały w sprawie:

 • powołania promotora/promotorów,
 • określenia sposobu weryfikacji efektów uczenia na poziomie 8PRK: 2 egzaminy (z j. angielskiego i z zakresu tematyki, której dotyczy rozprawa doktorska), powołania składu komisji do egzaminu z tematyki rozprawy doktorskiej.

Wzór wniosku o powołanie promotora (1).doc

Informacje dot. powołania promotora.pdf
Informacje dot. weryfikacji efektów uczenia się .pdf

3. Wymagania stawiane kandydatom do stopnia doktora po wyznaczeniu promotora lub promotorów, przed złożeniem rozprawy doktorskiej

4. Złożenie rozprawy doktorskiej

Po spełnieniu ww. wymagań oraz  przygotowaniu rozprawy doktorskiej, doktorant składa do Przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne rozprawę doktorską wraz z wymaganymi dokumentami:

Wykaz wymaganych dokumentów składanych razem z rozprawą doktorską.doc

Promotor wnioskuje o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej.

Wzór wniosku o powołanie recenzentów i wskazanie protokolanta.doc

Po złożeniu przez doktoranta rozprawy doktorskiej wraz z wymaganymi dokumentami, Rada Dyscypliny podejmuje uchwały w sprawie:

 • powołania 3 recenzentów w postępowaniu doktorskim;
 • uznania spełnienia wymagań, o których mowa w art.186 ust.1 pkt 3 Ustawy;       
 • powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.

Wymogi odnośnie rozprawy doktorskiej.pdf
Wzór strony tytułowej.doc
Wzór oświadczenia o prawach autorskich.doc
Wzór oświadczenia współautora publikacji.doc
Wzór oświadczenia współautora pracy zbiorowej, której wyodrębniona część stanowi rozprawę doktorską.doc
Wzór kwestionariusza.doc

5. Dopuszczenie do publicznej obrony, publiczna obrona, przyjęcie publicznej obrony, nadanie stopnia doktora:

Po otrzymaniu ostatniej recenzji Komisja ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora podejmuje uchwałę w sprawie:

 • dopuszczenia do publicznej obrony;

Przewodniczący Rady Dyscypliny w porozumieniu z promotorem oraz recenzentami wyznacza termin i miejsce obrony. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbywa się przed Komisją ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.

Po publicznej obronie Komisja ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora podejmuje uchwałę w sprawie

 • przyjęcia publicznej obrony;

Rada Dyscypliny podejmuje uchwałę o:

 • nadaniu stopnia doktora;
 • wyróżnieniu rozprawy doktorskiej.

Informacje o dopuszczeniu do publicznej obrony, obronie i odmowie nadania stopnia doktora.pdf

Postępowaniami doktorskimi zajmują się:

mgr Izabela Radziszewska - Wydział Nauk Biologicznych
Dziekanat tel. 71 375 62 31
izabela.radziszewska@uwr.edu.pl

Violetta Trzyna - Wydział Biotechnologii
Dziekanat tel. 71 375 63 68
violetta.trzyna@uwr.edu.pl