Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora

Poniższe informacje dotyczą doktorantów Szkoły Doktorskiej


Postępowania doktorskie w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne prowadzone są przez Radę Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne.

Wnioski w sprawach dotyczących nadania stopnia doktora należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Biologicznych najpóźniej 4 tygodnie przed planowanym posiedzeniem Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne.

Terminarz posiedzeń jest dostępny na stronie BIP UWr.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne: dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr.
Zastępcy Przewodniczącego: dr hab. Małgorzata Janicka, prof. UWr, dr hab. Izabela Jędrzejowska.
Zespoły eksperckie na kadencję 2020-2024. pdf

Obowiązujące akty prawne

 

Poradnik RDN. Recenzje.


Harmonogram postępowania:

1. Wyznaczenie promotora/promotorów:

Doktorant I roku w terminie 1 miesiąca od rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej składa do Kierownika Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych wniosek o powołanie promotora/promotorów oraz osoby proponowane.

Wniosek należy złożyć w dziekanacie Wydziału Nauk Biologicznych, ul. Przybyszewskiego 63, pok. 41, parter.

Po podjęciu Uchwały przez Radę Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne o powołaniu promotora/promotorów, promotor składa Kierownikowi Kolegium wniosek o powołanie promotora pomocniczego z uzasadnieniem.
Co najmniej jeden z promotorów musi być nauczycielem akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie Wrocławskim.

 

Formularze:

 

Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne podejmuje uchwałę w sprawie:

  • powołania promotora/promotorów

Informacje dotyczace promotora/promotorów.pdf

2.
Uzyskanie pozytywnej oceny śródokresowej, zakończenie realizacji indywidualnego planu badawczego


3. Wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora:

Po zakończeniu kształcenia (napisaniu rozprawy doktorskiej), kandydat składa do Przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wraz z kompletem dokumentów.

Wzór wniosku o wszczęcie postępowania (w przygotowaniu)

Wykaz wymaganych dokumentów, które należy podłączyć do wniosku o wszczęcie postępowania.pdf

Promotor wnioskuje o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej.

Wzór wniosku o powołanie recenzentów i wskazanie protokolanta.doc

Po złożeniu przez kandydata wniosku o wszczęcie postępowania wraz z rozprawą doktorską i wymaganymi dokumentami, Rada Dyscypliny podejmuje uchwały w sprawie:

  • powołania 3 recenzentów w postępowaniu doktorskim;
  • uznania spełnienia wymagań, o których mowa w art.186 ust.1 pkt 3 Ustawy;       
  • powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.

Wymogi odnośnie rozprawy doktorskiej.pdf
Wzór strony tytułowej.doc (w przygotowaniu)
Wzór oświadczenia o prawach autorskich.doc
Wzór oświadczenia współautora publikacji.doc
Wzór oświadczenia współautora pracy zbiorowej, której wyodrębniona część stanowi rozprawę doktorską.doc
Wzór kwestionariusza.doc

4. Dopuszczenie do publicznej obrony, publiczna obrona, przyjęcie publicznej obrony, nadanie stopnia doktora:

Po otrzymaniu ostatniej recenzji Komisja ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora podejmuje uchwałę w sprawie:

  • dopuszczenia do publicznej obrony;

Przewodniczący Rady Dyscypliny w porozumieniu z promotorem oraz recenzentami wyznacza termin i miejsce obrony. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbywa się przed Komisją ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.

Po publicznej obronie Komisja ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora podejmuje uchwałę w sprawie

  • przyjęcia publicznej obrony;

Rada Dyscypliny podejmuje uchwałę o:

  • nadaniu stopnia doktora;
  • wyróżnieniu rozprawy doktorskiej.

Informacje o dopuszczeniu do publicznej obrony, obronie i odmowie nadania stopnia doktora.pdf

Wszystkimi sprawami doktorantów Szkoły Doktorskiej zajmuje się mgr Barbara Kurda
tel. 71 375 63 63, barbara.kurda@uwr.edu.pl