Jakość kształcenia na WNB

W trosce o wysoką jakość kształcenia, biorąc pod uwagę rozwijającą się dynamicznie, w ramach Procesu Bolońskiego, współpracę międzynarodową,  na Uniwersytecie Wrocławskim został stworzony Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia. Dla realizacji zadań Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na szczeblu wydziału zostały powołane: Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia (WZJK), Kierunkowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia (KZJK dla kierunków) oraz Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia (WZOJK).


Informacja o ocenach programowych Polskiej Komisji Akredytacyjnej


Akty prawa wewnętrznego


Zespół ds. Jakości Kształcenia WNB oraz zespoły kierunkowe


Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia WNB


Księga Jakości - aktualne procedury WNB

Tok studiów

 1. Procedura realizacji przedmiotów do wyboru
 2. Procedura przyjęcia studenta w przypadku przeniesienia
 3. Procedura warunków i trybu przenoszenia (przepisywania)zajęć
 4. Procedura uzyskania zgody na indywidualną organizację studiów (IOS)
 5. Procedura realizowania studiów zgodnie z indywidualnym programem i planem studiów (IPPS)- dawniej Indywidualny Tok Studiów
 6. Procedura dyplomowania studentów
 7. Procedura realizacji pracy dyplomowej poza Wydziałen Nauk Biologicznych
 8. Procedura przeprowadzania egzaminów dyplomowych w formie zdalnej 
 9. Procedura realizowania modułowego przygotowania do zawodu nauczyciela (MPN)
 10. Procedura trybu i zasad wyjazdów studentów na studia w ramach programu MOST 
 11. Procedura trybu i zasad wyjazdów studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+
 12. Procedura trybu i zasad przyjazdów studentów zagranicznych na studia w ramach programu Erasmus+
 13. Procedura trybu i zasad wyjazdów studentów na studia w ramach programu Erasmus+
 14. Procedura postępowania w sprawie organizacji praktyk ujętych w programie studiów (obowiązkowych)
 15. Procedura postępowania w sprawie organizacji praktyk nieobjętych programem studiów (wolontariaty)

Doktoranci

 1. Procedura wyboru przedmiotów poza WNB przez doktorantów
 2. Procedura - Indywidualny Tok Studiów - doktoranci
 3. Procedura przeprowadzania przewodów doktorskich na WNB (dot. przewodów wszczętych przed 30.04.2019 r.)
 4. Procedura postępowania w sprawie praktyk ujętych w programie studiów doktoranckich

Proces dydaktyczny

 1. Procedura konstruowania i zatwierdzenia procedur związanych z zapewnieniem jakości kształcenia
 2. Procedura konstruowania programów studiów
 3. Procedura wprowadzania i zatwierdzania korekt w programach studiów
 4. Procedura ustalania kryteriów doboru kandydatów, warunków rekrutacji oraz limitów przyjęć na studia
 5. Procedura zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia
 6. Procedura określania, doskonalenia, ewaluacji i weryfikacji efektów uczenia się
 7. Procedura opracowania i modyfikowania metryki przedmiotu (sylabusa)
 8. Procedura monitorowania postępów i osiagnięć studenta
 9. Procedura analizy zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy

Ocena jakości kształcenia

 1. Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych realizowanych na WNB
 2. Procedura monitorowania jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych na WNB poprzez analizę wyników ankiety studenckiej uruchamianej w systemie USOS
 3. Procedura monitorowania obsługi studentów w Dziekanacie WNB 
 4. Procedura monitorowania przyczyn rezygnacji ze studiów na WNB
 5. Procedura współpracy z interesariuszami WNB

Pracownicy

 1. Procedura trybu i zasad wyjazdów pracowników na wyjazdy dydaktyczne w ramach programu Erasmus+


Wyniki analizy ankiet studenckich

Zgodnie z § 3.9. Zarządzenia Nr 12/2018 Rektora UWr z dn. 15 lutego 2018 r. Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia opracował zbiorcze informacje o wynikach ankiet studenckich.


Rada Interesariuszy Wydziału Nauk Biologicznych

W celu podnoszenia jakości kształcenia, w szczególności dostosowywania programów kształcenia do aktualnych potrzeb rynku pracy, Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych, po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału Nauk Biologicznych, powołał Radę Interesariuszy.

Więcej informacji tutaj.