Przygotowanie do zawodu nauczyciela

Przygotowanie do zawodu nauczyciela może mieć miejsce w przypadku studentów na kierunku biologia. Można je realizować na specjalności nauczycielskiej, lub w postaci modułowego kształcenia pedagogiczno-dydaktycznego (jeżeli specjalność nie została uruchomiona).

Ukończenie modułowego kształcenia pedagogiczno-dydaktycznego uprawnia do podjęcia pracy nauczyciela Biologii, na wsystkich etapach edukacyjnych. Przygotowanie stanowi merytoryczną podstawę do realizacji szczegółowych wymagań określonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla biologii na odpowiednich etapach edukacyjnych.

W przypadku modułowego kształcenia pedagogiczno-dydaktycznego (jeżeli specjalność nie została uruchomiona) najpóźniej przed rozpoczęciem II roku studiów stacjonarnych I stopnia (licencjackich) należy zgłosić Prodziekanowi ds. studenckich akces do modułowego programu nauczania biologii, poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji w Dziekanacie WNB. Wówczas po jego ukończeniu (program obejmuje siedem semestrów, czyli jego realizacja będzie miała miejsce również na II stopniu studiów) nabędzie się uprawnień do nauczania biologii niezależnie od typu szkoły i poziomu nauczania.

Dodatkowe informacje dotyczące możliwości uzyskania lub poszerzenia uprawnień nauczycielskich znajdują się tutaj.