Stypendia i świadczenia dla doktorantów


LISTY RANKINGOWE 2020/2021

Wstępne listy rankingowe uczestników studiów doktoranckich biologii III i IV roku ubiegających się o przyznanie stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2020/2021

Wstępne listy rankingowe uczestników studiów doktoranckich biologii III i IV roku ubiegających się o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku akademickim 2020/2021

Wstępne listy rankingowe uczestników studiów doktoranckich biologii III i IV roku ubiegających się o stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021


Nowy program grantów i stypendiów dla studentów oraz doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego - Młody Badacz 2020–2025

Celem programu jest wsparcie rozwoju naukowo-badawczego studentów i doktorantów. Program stypendialny doceni kandydatów na studia z najlepszymi wynikami. Program grantowy ułatwi studentom i doktorantom nawiązanie kontaktów z międzynarodowym środowiskiem naukowym. Pomoże im podjąć badania na uczelniach zagranicznych, a także organizować międzynarodowe wydarzenia naukowe lub brać w nich czynny udział.

Program jest finansowany ze środków przeznaczonych na realizację projektu Uniwersytetu Wrocławskiego w konkursie Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza.

Szczegółowe informacje


STYPENDIUM DOKTORANCKIE

Stypendia doktoranckie w roku akad. 2020/2021 będą przyznawane zgodnie z:

Zarządzeniem Nr 118/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

Zarządzeniem Nr 100/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

Obwieszczeniem Rektora UWr z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

Zarządzeniem Dziekana WNB Nr 11/2017
w sprawie szczegółowych kryteriów wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2018/2019.

Wzory dokumentów:
Opinia opiekuna naukowego/promotora
Opinia dotycząca prowadzonych zajęć dydaktycznych
Informacja o innych formach działalności dydaktycznej
Informacja o zaangażowaniu w realizację badań naukowych
Informacja o postępach w pracy naukowej

Od 1.10.2020 r. wysokość stypendium doktoranckiego dla wszystkich lat studiów doktoranckich wynosi 2070,00 zł. miesięcznie.


ZWIĘKSZENIE WYSOKOŚCI STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH

Zwiększenia stypendiów doktoranckich w roku akad. 2020/2021 będą przyznawane zgodnie z:

Zarządzeniem Nr 119/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiekszenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim

Zarządzeniem Nr 101/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim

Obwieszczeniem Rektora UWr z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim

 Zarządzeniem Dziekana WNB Nr 12/2017
w sprawie szczegółowych kryteriów wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów, stanowiących podstawę do przyznania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na rok akademicki 2018/2019

Wzory dokumentów:

Opinia opiekuna naukowego/promotora


POMOC MATERIALNA DLA DOKTORANTÓW

  • Stypendium socjalne
  • Stypendium Rektora
  • Stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • Zapomoga

Świadczenia dla doktorantów w roku akademickim 2020/2021:

Doktoranci, którzy zamierzają ubiegać się o świadczenia w roku akademickim 2020/2021 zobowiązani są zarejestrować w formie elektronicznej wnioski o przyznanie stypendiów za pośrednictwem strony www.usosweb.uni.wroc.pl   począwszy od 7 września 2020 r.    

Po zarejestrowaniu, wydrukowany wniosek wraz z kompletem dokumentów należy  złożyć w Dziekanacie.

Maksymalna miesieczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie doktoranta za 2019 r. uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne w roku 2020/2021 wynosi 1050,00 zł.

Terminy składania wniosków o świadczenia w roku akademickim 2019/2020

Aktualne informacje na temat świadczeń, regulaminy oraz wzory oświadczeń 

Szczegółowe zasady sporządzania list rankingowych dotyczące stypendium Rektora dla doktorantów

Lista osiągnięć do wniosku o stypendium Rektora dla doktorantów 2019/2020 - wzór

Instrukcja - odbiór decyzji stypendialnej


Wszystkimi sprawami stypendialnymi doktorantów związanymi z obsługą administracyjną na wydziale zajmuje się:

mgr Izabela Radziszewska
tel. 71 375 29 80, izabela.radziszewska@uwr.edu.pl